بیستون انواع ماست های پاستوریزه، کم چرب، پر چرب ۳ درصد، پرچرب ۵ درصد، لیوانی موسیر، لیوانی خامه ای و سطلی را تولید می کند